SGC LOGGA                                                             Malmö 140604

 

PRESSMEDDELANDE

Hur stor är vinstmarginalen för biogas till transport?

Kostnadsbilden för produktion av biogas uppgraderad till fordonsgas är starkt varierande. I medeltal verkar kostnadsläget ligga tämligen nära utpriset för fordonsgas. Branschens framtida utmaning är att bibehålla denna vinstmarginal, trots att ökade volymer kräver övergång till dyrare råvaror och produktionsätt.

Kostnadsbilden för biogasbaserad fordonsgasproduktion är relativt komplicerad och varierar ofta mellan olika produktionskedjor. Rågasproduktionen utgör ofta den största kostnaden sett till det totala produktionspriset. Uppgraderings- och komprimeringskostnaderna är i regel lägre än kostnaderna för rågasproduktion. Distributionsdelen, tillsammans med kostnader för tankstationer, utgör den minsta kostnaden i fordonsgaskedjan. I medeltal verkar kostnadsläget ligga tämligen nära utpriset för fordonsgas på ca 12 kr/bensinliterekvivalent. Denna studie, baserad på enkätsvar från olika producenter och distributörer av biogasbaserad fordonsgas, ska ses som ett stickprov på kostnader, snarare än som en heltäckande bild med definitiva kostnader för biogasbranschen. ”Det finns ett behov av att i branschen bättre lära känna sin kostnadsbild, inte bara som ett redskap i vårt påverkansarbete för ökade satsningar på biogas som fordonsbränsle, utan också för att gasbranschen ska kunna lära sig av varandra och därigenom öka sin konkurrenskraft”, säger Helena Gyrulf på Energigas Sverige, branschorganisationen som aktivt arbetar med biogas och fordonsgas.

Det sammanlagda medianpriset låg på 0,97 kr/kWh; medelpriset låg på 1,35 kr/kWh. Med tanke på att fordonsgaspriset ligger på 1,3-1,4 kr/kWh (11,5-12,5 kr/bensinliterekvivalent)  kan man dra slutsatsen att marginalerna för lönsamhet är ganska små. Denna undersökning bekräftar även att distributionskostnaden för att transportera gas i gasnätet är lägre än för att transportera gas på flak, vilket är ungefär dubbelt så dyrt.  Utmaningen på Sveriges biogasanläggningar är idag att få tag på bra biogasråvara i konkurrens med andra anläggningar, och att minimera kostnaden för att ta hand om rötresten. Nya substrat i form av energigrödor och restprodukter från jord och skog har högre kostnader, och vad gäller förgasning även så i produktionsledet. Branschens framtida utmaning är alltså att bibehålla sin vinstmarginal, när ökade volymer kräver övergång till dyrare råvaror och produktionsätt.

Svenskt Gastekniskt Center har samordnat forskningsstudien, med  statlig delfinansiering från Energimyndigheten. Huvudansvarig utförare var Johan Vestman på konsultföretaget Pöyry SwedPower AB, och tog fram enkäten i samarbete med Energigas Sverige och finansiärerna.

Resultaten av studien finns nu publicerade i SGC rapport 296 ”Kostnadsbild för produktion och distribution av fordonsgas”, som finns att ladda ned via SGC:s hemsida.

För mer information:

Helena Gyrulf, Energigas Sverige
telefon: 08-692 18 52 / 073-684 19 20

e-post: helena.gyrulf@energigas.se

Mattias Svensson, Svenskt Gastekniskt Center AB
telefon: 040-680 07 62
e-post: mattias.svensson@sgc.se

Svenskt Gastekniskt Center AB (SGC) med säte i Malmö bildades år 1990. SGC leder och koordinerar forskning, utveckling och demonstration inom energigasområdet med fokus på det förnybara. Resultaten av projekten redovisas i rapportserien SGC rapporter, som finns att ta del av på företagets hemsida. SGC svarar också för omvärldsbevakning inom området på uppdrag av sina intressenter. Bolaget ägs gemensamt av privata aktörer inom gasbranschen. För mer information om SGC hänvisas till www.sgc.se.

 

Till webbversionen  |  Avsluta prenumeration