SGC LOGGA                                                             Malmö 140407

 

PRESSMEDDELANDE

Mer lättmätt med ny testmetod för oljan i fordonsgasen

En nyframtagen svensk testmetod gör det möjligt att lättare mäta oljan i fordonsgasen. Testmetoden kommer till användning i standardiseringen, både i Sveriges nya fordonsgasstandard och i den kommande europeiska standarden för fordonsgas.

Gasfordonsmarknaden växer, dagens 20 miljoner fordon i världen kan bli 65 miljoner 2020. Ny standardisering för fordonsgas tas fram i både Sverige och inom EU. ”Ett tydligt tecken på gasdriven transports tillväxt och mognad som marknad”, säger Mattias Svensson från Svenskt Gastekniskt Center. En nyhet är den testmetod för olja som har tagits fram av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Den är en lättanvänd och stabil testmetod, vilket underlättar tankstationernas kvalitetsarbete.

Prestanda och körglädje i gasdrivna fordon säkerställs genom tankstationernas kvalitetsarbete. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har nu tagit fram en ny testmetod för olja i gas. Den gör det möjligt att mycket noggrant bestämma oljehalten. Man kan till och med skilja på olika slags motoroljor. Själva analysen av gasen var dock inte utmaningen i projektet, utan det är provtagningen. Först ska det höga trycket i fordonsgasen sänkas så att den ångformiga oljan kondenserar ut. Gashastigheten hålls låg nog för att oljan ska hinna falla ut i provtagningsfiltret. Det görs genom att först samla gasen vid högt tryck i en gascylinder, som sedan töms långsamt genom filtret, som är av oljeavskiljningstyp, ett så kallat coalescingfilter. Samma typ av filter används på tankstationerna för att reducera oljemängden i gasen. Vid testet så kan all olja fångas upp till 100 % genom att hålla flöde och tryck lågt. Det säkerställs genom ett andra filter, som används som ”backup”.
   Fordonsgasmarknaden i Sverige och resten av världen växer sig större och större för varje dag. Dagens 20 miljoner fordon i världen följer prognosen om att nå 65 miljoner fordon 2020, vilket skulle göra dagens gasfordonsmarknad till en betydande marknad för gasbranschen, speciellt med tanke på tillväxten inom segmentet för tung transport, både till lands och till sjöss. När en marknad växer sig större så följer det att mängden standardisering inom området ökar. Det finns bra standardisering på nationell nivå: DIN i Tyskland har en för fordonsgas. Vad gäller biogas som fordonsbränsle så har Sverige haft en egen standard. Dessa två standarder får nu en internationell motsvarighet när CEN, det europeiska standardiseringsorganet, arbetar med att ta fram en ny fordonsgasstandard, på uppdrag av EU-kommissionen. Arbetet med sådana internationella standarder tar lång tid, så under tiden tas en ny svensk fordonsgasstandard fram. Den ersätter den gamla biogasstandarden från 1999, SS 15 54 38. SP:s nya testmetod används som referens för mätning av olja i gas, både i det svenska och i det europeiska standardiseringsarbetet.

Svenskt Gastekniskt Center har samordnat forskningsstudien, med statlig delfinansiering från Energimyndigheten. Resultaten av studien finns nu publicerade i SGC rapport 290 ”Utveckling och validering av testmetoder för test av fordonsgaskvalitet, inklusive oljeförekomst”, som finns att ladda ned via SGC:s hemsida.

För mer information:

Karine Arrhenius, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
telefon: 010-516 57 28
e-post: karine.arrhenius@sp.se

Mattias Svensson, Svenskt Gastekniskt Center AB
telefon: 040-680 07 62
e-post: mattias.svensson@sgc.se

Svenskt Gastekniskt Center AB (SGC) med säte i Malmö bildades år 1990. SGC leder och koordinerar forskning, utveckling och demonstration inom energigasområdet med fokus på det förnybara. Resultaten av projekten redovisas i rapportserien SGC rapporter, som finns att ta del av på företagets hemsida. SGC svarar också för omvärldsbevakning inom området på uppdrag av sina intressenter. Bolaget ägs gemensamt av privata aktörer inom gasbranschen. För mer information om SGC hänvisas till www.sgc.se.

 

Till webbversionen  |  Avsluta prenumeration