SGC LOGGA                                                             Malmö 140321

 

PRESSMEDDELANDE

Snart transporteras flytande gas på järnväg

Metan som bränsle istället för olja sänker koldioxidutsläppen med 25 % - jämfört med kol ännu mer och jämfört med gasol något mindre. En storskalig introduktion av metan som bränsle i industriella processer är därför ett stort och viktigt steg i rätt riktning ur klimatperspektiv för svensk tung industri. Men hur ska gasen komma till industrin när gasnät saknas? Den frågan har studerats närmare i en ny rapport från Svenskt Gastekniskt Center AB i Malmö där järnvägstransport av flytande metan varit temat. Specialdesignade vagnar för flytande metan är på väg att byggas, medan containersystem kan visa på andra och mer flexibla lösningar.

I den tunga industrin används alltjämt såväl kol som olja och gasol i stora mängder som energikälla. Även om det vore önskvärt att fasa ut den fossila energianvändningen helt, så är detta ett stort steg att ta för många industrier. Samtidigt är industrin också angelägen om att röra sig i rätt riktning mot en mindre klimatpåverkan. Mot denna bakgrund är intresset för metan stort hos basindustrin i såväl Sverige som Finland. Men nätet för transport av gas är begränsat i Sverige och sträcker sig främst längst Västkusten, med en avgrening upp till mellersta Småland. Ska industrier på andra orter kunna dra nytta av metanets fördelar behöver alltså transportfrågan lösas på annat sätt. Just nu planeras därför ett flertal terminaler för mottagning av flytande naturgas längs de svenska kusterna. Från dessa terminaler kan man köra tankbilar till kunden, men betydligt bättre vore givetvis att istället köra dessa transporter på järnväg. Järnvägstransporter är t.ex. avsevärt mer klimatsmart än landsvägstransporter och järnvägstransporter har också en större kapacitet.

Flytande metan transporteras idag på järnväg i ganska stor omfattning i Japan, medan transportmängderna i övriga världen är ytterst begränsade. I Japan sker transporterna med särskilda containrar som lastas och lossas på järnvägsvagn. Ett sådant containerbaserat system blir väldigt flexibelt och innebär också att järnvägsvagnen som sådan kan nyttjas också för andra transporter när gastransport av någon anledning inte är aktuell. När det gäller större transportflöden till en viss bestämd kund och där transporterna ska ske under lång tid är det sannolikt mer effektivt att använda specialbyggda vagnar.

Specialbyggda järnvägsvagnar för transport av flytande metan håller nu på att byggas. Vagnuthyrningsföretaget VTG räknar med att ha en vagn framme på den svenska marknaden under 2015. Den svenska järnvägsvagnstillverkaren Kiruna Wagon har för sin del intresserat sig för ett containerbaserat koncept och är redo att börja bygga fordon för ett sådant ändamål med kort varsel. Det kan förväntas att transporter av flytande metan inleds i Sverige under 2015 eller 2016. ”I förlängningen kan man hoppas på att de terminaler för flytande naturgas som idag byggs vid kusterna omvandlas till att bli exportterminaler för flytande biometan från svenska produktionsanläggningar”, menar Martin Ragnar från SGC som är författare till rapporten.

SGC Rapport 295 ”Rail transportation of liquid methane in Sweden and Finland” har finansierats av ett antal olika industriföretag i Sverige och Finland och finns att ladda ned via SGC:s hemsida.

För mer information:

Martin Ragnar, Svenskt Gastekniskt Center AB
telefon: 040-680 07 61
e-post: martin.ragnar@sgc.se

Svenskt Gastekniskt Center AB (SGC) med säte i Malmö bildades år 1990. SGC leder och koordinerar forskning, utveckling och demonstration inom energigasområdet med fokus på det förnybara. Resultaten av projekten redovisas i rapportserien SGC rapporter, som finns att ta del av på företagets hemsida. SGC svarar också för omvärldsbevakning inom området på uppdrag av sina intressenter. Bolaget ägs gemensamt av privata aktörer inom gasbranschen. För mer information om SGC hänvisas till www.sgc.se.

 

Till webbversionen  |  Avsluta prenumeration