SGC LOGGA                                                             Malmö 130828

 

PRESSMEDDELANDE

Flexibel och billig produktion av el och fordonsgas från biogas för bonden

Att köra traktorn på sin egen biogas är något som många bönder drömmer om. Gasdrivna traktorer finns nu att köpa från Valtra, och med hjälp av kolmembranuppgradering kan man få fordonsgaskvalitet på biogasen utan att det kostar för mycket. Lägst pris blir det paradoxalt nog om man utvinner el eller värme samtidigt som man uppgraderar.

Bondens dröm om att köra traktorn på sin egen biogas har hittills varit svår att uppfylla. Uppgraderingen i mindre skala kostar för mycket för att det ska löna sig. Dessutom har det inte funnits annat än enstaka gaskonverterade traktorer tillgängliga som kostar mycket. I en studie från Svenskt Gastekniskt Center AB i Malmö har det gjorts beräkningar på membranuppgradering, och traktortillverkaren Valtra presenterar ekonomin för sin nya gastraktor, den första kommersiellt tillgängliga i världen. Studien visar att den speciella membrantekniken som undersökts, kolmembranuppgradering, är en intressant kandidat för biogasuppgradering till fordonsgaskvalitet på lantbruksnivå. Bäst ekonomi får man om man nöjer sig med att uppgradera 70 % av rågasflödet och samtidigt tillåter metanhalten i restgasen att vara tämligen hög. Den koldioxidrika men också metaninnehållande restgasen blandas sedan med resterande 30 % rågas och används för produktion av kraftvärme eller värme i gasmotor eller gaspanna. Metanhalten i blandningen kan vara så låg som 40 %. 

”Den här studien visar att membrantekniken kan vara en möjlighet för småskalig uppgradering av biogas för böndernas traktorer. Jag hoppas nu att vi snart får se en uppföljande fallstudie där de ekonomiska förutsättningarna för tekniken besk-rivs mer konkret och med beräkningar för hela produktions- och användningsked-jan på en gård”, säger Mattias Svensson på SGC, som koordinerat projektet.

Hypotesen för systemupplägget är att det ska ge möjlighet till teknisk och ekono-misk optimering av nyttan för gården och miljön, och samtidigt ge flexibilitet över året. En stor fördel för membranuppgradering är att den kan startas och stoppas utan De ekonomiska beräkningarna har begränsat sig till själva uppgraderingen. För det mest fördelaktiga scenariot, där enstegs uppgradering med kolmembran används och metanförlusten tillåts öka till ca 6 %, så blir uppgraderingskostnaden ca 0,5 kr/kWh för riktigt liten skala (6 kubikmeter rågas/timme), men bara hälften så stor när skalan ökas cirka 7 ggr. Ännu lägre pris, 0,15 kr/kWh vid den högre skalan, erhålls om fordonsgas ut tillåts hålla en lägre metanhalt på 80 %, och me-tanförlusten blir också lägre, ca 1 %. En sådan metanhalt skulle dock leda till ett lägre maxeffektuttag hos traktorn, och kortare räckvidd. Traktorn har testats med fordonsgas med 95-97 % metan, där den enligt användarna har fungerat precis som vilken traktor som helst. Regelverket är dock ännu inte på plats, så även denna traktor behöver speciell dispens från Transportstyrelsen. Gödsel från mjölkgårdar av olika storlek har använts som beräkningsunderlag i studien. Det är dock troligt att ett verkligt scenario kommer att involvera samrötning med restprodukter med högre metanutbyte, som till exempel livsmedelsavfall.

Svenskt Gastekniskt Center har samordnat forskningsstudien, med finansiering av Energimyndigheten. Ett antal branschaktörer med tät koppling till sakfrågan har bidragit med pengar och arbetstid. Huvudansvarig utförare var Stefan Liljemark på konsultföretaget Pöyry SwedPower AB. Arbetet har bedrivits dels genom litteraturstudier, dels genom att projektparter har bidragit med kunskap och information från sitt eget verksamhetsområde.

Resultaten av studien finns nu publicerade i SGC rapport 285 ”Biogas med kolmembranuppgradering för optimerad biogasanvändning på lantbruk”, som finns att ladda ned via SGC:s hemsida.

För mer information:

Stefan Liljemark, Pöyry SwedPower AB
telefon: 010-4740333 / 4740626
e-post: stefan.liljemark@poyry.com

Mattias Svensson, Svenskt Gastekniskt Center AB
telefon: 040-680 07 62
e-post: mattias.svensson@sgc.se

Svenskt Gastekniskt Center AB (SGC) med säte i Malmö bildades år 1990. SGC leder och koordinerar forskning, utveckling och demonstration inom energigasområdet med fokus på det förnybara. Resultaten av projekten redovisas i rapportserien SGC rapporter, som finns att ta del av på företagets hemsida. SGC svarar också för omvärldsbevakning inom området på uppdrag av sina intressenter. Bolaget ägs gemensamt av privata aktörer inom gasbranschen. För mer information om SGC hänvisas till www.sgc.se.

För att få SGC:s pressmeddelanden – skicka ett mail till pressmeddelande+subscribe@sgc.se

Till webbversionen  |  Avsluta prenumeration