SGC LOGGA                                                             Malmö 141204

 

PRESSMEDDELANDE

För hårda krav i miljötillstånden vid uppgradering av biogas besparar inte alltid miljön

För att producera biogas i Sverige krävs miljötillstånd som reglerar bland annat utsläppen av växthusgaser vid produktion av biogas. Flertalet miljötillstånd har sammanställts, med avseende på villkor kring metanutsläpp från restgas vid uppgradering av biogas för att visa på att villkoren varierar, i en ny rapport framtagen av Biogas Öst och BioMil. I rapporten studeras olika uppgraderingstekniker i ett systemperspektiv för att visa på vilket metanutsläpp som är att föredra när hänsyn tas till de lokala förutsättningarna. Rapporten visar att skillnaden mellan de olika uppgraderingsteknikerna är liten när metanutsläppet från restgasen är mindre än 1 %. Resultat visar därmed att för varje etablering av en uppgraderingsanläggning måste hänsyn tas till de lokala förutsättningarna för att bästa miljönytta sammanvägt med ekonomisk rimlighet ska uppnås.

Behovet av ökad biogasproduktion är stort för att Sverige ska kunna nå uppsatta miljö- och klimatmål speciellt inom transportsektorn där vi har en vision om en FossilFri Fordonstrafik 2050. För att den producerade biogasen skall kunna användas som fordonsbränsle behöver den uppgraderas med någon teknik. Dessa tekniker finns i olika utförande och med olika metanutsläpp från restgas. Det är metanutsläppet från restgas från dessa som vanligen regleras i miljötillstånden. Om biogasen uppgraderas med en aminskrubber är metanutsläppet från restgasen mycket små, men processens energibehov är större än för konkurrerande tekniker. Beroende på hur denna energi produceras varierar miljöbesparingen. För övriga etablerade tekniker, PSA, vattenskrubber och membran, varierar utsläppen av metan beroende på leverantör och design. Oavsett storlek, kan metanutsläppen elimineras genom omvandling till koldioxid i speciella oxiderande anläggningar. Investeringskostnaden för dessa anläggningar är betydande och ska endast krävas i de fall som den totala miljöpåverkan gynnas av en sådan investering. 

I den nypublicerade rapporten "Metanutsläpp från restgas vid uppgradering" har fyra olika uppgraderingstekniker studerats i ett systemperspektiv för att underlätta vid etablering av uppraderingsanläggningar runt om i landet. Resultatet kan användas när diskussion uppstår gällande villkor vid uppgradering av biogas till fordonsgas. "Fram till idag har det inte alltid varit säkert att villkoret som ställs vid uppgradering av biogas till fordonsgas har genererat största miljönytta " menar Anders Hjort, författare till rapporten. Vidare menar Anders att "denna rapport har tagit fram en gemensam grund som förhoppningsvis i framtiden leder till liknande bedömning av samma typ av uppgraderingsanläggningar oavsett var i landet den byggs".    

Rapporten är publicerad av Svenskt Gastekniskt Center i SGC Rapport 299 ”Metanutsläpp från restgas vid uppgradering” som finns att ladda ned här eller via SGC:s hemsida www.sgc.se.

För mer information:

Suzette Westling
Biogas Öst 
telefon: 070 - 740 77 75
e-post: suzette.westling@biogasost.se

Svenskt Gastekniskt Center AB (SGC) med säte i Malmö bildades år 1990. SGC leder och koordinerar forskning, utveckling och demonstration inom energigasområdet med fokus på det förnybara. Resultaten av projekten redovisas i rapportserien SGC rapporter, som finns att ta del av på företagets hemsida. SGC svarar också för omvärldsbevakning inom området på uppdrag av sina intressenter. Bolaget ägs gemensamt av privata aktörer inom gasbranschen. För mer information om SGC hänvisas till www.sgc.se.

 

Till webbversionen  |  Avsluta prenumeration